Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Daadkr8 Communicatie en alle geregistreerde handelsnamen, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door par­tijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eve­neens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Ge­bruiker derden dienen te worden betrokken.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eve­neens geschreven voor de medewerkers van Ge­bruiker en haar directie.
1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of ver­nietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt ge­nomen.
1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepal­ingen.
1.7 Indien zich tussen partijen een situ­atie voordoet die niet in deze algemene voor­waarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze al­gemene voorwaarden.
1.8 Indien Gebruiker niet steeds strikte nal­eving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van to­epassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebrui­ker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een ter­mijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de of­ferte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Op­drachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijv­ing bevat.
2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en adminis­tratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op on­dergeschikte punten) afwijkt van het in de of­ferte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De over­eenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebrui­ker anders aangeeft.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verpli­cht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenk­omstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedin­gen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur; uitvoer­ingstermijnen, risico-overgang, uitvo­ering en wijziging overeenkomst; prijs­verhoging

3.1 De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor on­bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeen­komst anders voortvloeit of indien partijen uit­drukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaal­de zaken een termijn overeengekomen of op­gegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Op­drachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.3 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3.4 Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.5 Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de op­dracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste facilit­eiten.
3.6 Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te ne­men op het moment dat deze hem ter beschik­king worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, besch­adiging of waardevermindering gaat op de Op­drachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
3.7 Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verchillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.8 Indien de overeenkomst in fasen wordt uit­gevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die on­derdelen die tot een volgende fase behoren op­schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.9 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdracht­gever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloei­ende extra kosten volgens de alsdan gebruikeli­jke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.10 Indien tijdens de uitvoering van de over­eenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uit­voering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzi­gen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de over­eenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op ver­zoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewi­jzigd en de overeenkomst daardoor in kwalita­tief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen be­drag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdracht­gever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3.11 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Ge­bruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegevendoor de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddel­lijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de over­eenkomst op te zeggen of te annuleren.
3.12 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te ver­richten werkzaamheden of te leveren zaken.
3.13 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
3.14 Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenk­omt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplic­hting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gron­den die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
3.15 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenk­omst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker

  • alsdan alsnog bereid is om de overeen­komst op basis van het oorspronkelijk over­eengekomene uit te voeren;
  • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
  • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  • of, bij levering van een zaak, indien is be­dongen dat de aflevering langer dan drie maan­den na de koop zal plaatsvinden.


Artikel 4 Opschorting, ontbind­ing en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenk­omst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om ze­kerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze ze­kerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
4.2 Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenk­omst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakom­ing van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instand­houding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbon­den zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.4 Indien Gebruiker tot opschorting of ont­binding overgaat, is hij op generlei wijze ge­houden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgev­er toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
4.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de over­eenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijner­zijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadever­goeding of schadeloosstelling is verplicht.
4.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in over­leg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaam­heden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Ge­bruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
4.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsaner­ing of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn ver­mogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of over­eenkomst te annuleren, zonder enige verplicht­ing zijnerzijds tot betaling van enige schadever­goeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
4.9 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zul­len de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvo­ering van de overeenkomst gereserveerde ar­beidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rek­ening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

5.1 Gebruiker is niet gehouden tot het nako­men van enige verplichting jegens de Opdracht­gever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wi­jten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende op­vattingen voor zijn rekening komt.
5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daarom­trent in de wet en jurisprudentie wordt begre­pen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werk­stakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen in­dien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
5.3 Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze peri­ode langer duurt dan twee maanden, dan is ie­der der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.4 Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te ko­men gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een af­zonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

6.1 Betaling dient steeds te geschieden bin­nen 15 dagen na factuurdatum, op een door Ge­bruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Ge­bruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
6.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuld­igd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente ver­schuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde be­drag.
6.3 Gebruiker heeft het recht de door Op­drachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofd­som en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de be­taling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6.4 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebrui­ker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplicht­ing niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
6.5 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn ver­plichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buiten­gerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassoprak­tijk gebruikelijk is, momenteel de berekenings­methode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor ver­goeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Op­drachtgever is over de verschuldigde incasso­kosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebrui­ker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
7.2 Het door Gebruiker geleverde, dat in­gevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpan­den of op enige andere wijze te bezwaren.
7.3 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verze­kering is Gebruiker gerechtigd tot deze pennin­gen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdracht­gever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (bli­jken) te zijn.
7.4 Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoor­waardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

8.1 De door Gebruiker te leveren zaken vol­doen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijker­wijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepass­ing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik al­daar en voldoen aan de voorwaarden die daara­an gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
8.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garan­tie geldt voor een periode van 30 dagen na lever­ing, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengeko­men. Indien de door Gebruiker verstrekte garan­tie een zaak betreft die door een derde werd ge­produceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
8.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarhe­idsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daara­an door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan an­dere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van om­standigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersom­standigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uit­sluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
8.4 De Opdrachtgever is gehouden het ge­leverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetref­fende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daar­bij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaan­gaande zijn overeengekomen. Eventuele zich­tbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken di­enen terstond, doch in ieder geval uiterlijk bin­nen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegen­heid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
8.5 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestel­de zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker op­dracht gegeven heeft.
8.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schade­loosstelling.
8.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redeli­jke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het ge­brek door de Opdrachtgever, ter keuze van Ge­bruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daar­voor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retour­neren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoek­skosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Op­drachtgever.
8.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
8.10 In afwijking van de wettelijke verjaring­stermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het­geen in deze bepaling is geregeld.
9.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdracht­gever verstrekte onjuiste en / of onvolledige ge­gevens.
9.3 Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprake­lijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, al­thans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.4 De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ie­der geval steeds beperkt tot het bedrag der uit­kering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
9.5 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
9.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdracht­gever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nim­mer aansprakelijk voor indirecte schade, daar­onder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedri­jfsstagnatie.
9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschik­ten.

Artikel 10 Vrijwaring

10.1 De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenk­omst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indi­en Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risi­co van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

11.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octroo­irecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Gebruiker. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.
11.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onder­zoek naar het bestaan van rechten, waaronderoctrooirechten, merkrechten, tekening- of mod­elrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
11.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Gebruiker te allen tijde gerechtigd om zijn/ haar naam op of bij het werk te (laten) vermel­den of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestem­ming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
11.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de op­drachtnemer tot stand gebrachte werktekenin­gen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigen­dom van Gebruiker, ongeacht of deze aan de op­drachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
11.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Gebruiker jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
11.6 Gebruiker heeft na afronding van het project het recht om tijdens het project gemaak­te geluids- of beeldfragementen aan derden aan te bieden als stockmedia.

Artikel 12 Gebruik en licentie

12.1 Wanneer de opdrachtgever volledig vol­doet aan zijn verplichtingen ingevolge de over­eenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeen­komstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlen­ing beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens be­stonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de op­drachtnemer bekend te zijn gemaakt.
12.2 De opdrachtgever is zonder de schrifteli­jke toestemming van de opdrachtnemer niet ge­rechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of an­der gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de opdrachtne­mer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, on­verminderd het recht van de opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
12.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resul­taten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licen­tie komt te vervallen: a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of ander­szins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele op­dracht van ondergeschikte betekenis is; b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en bil­lijkheid.
12.4 De opdrachtnemer heeft met inachtne­ming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 13 Toepasselijk recht en ge­schillen

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ge­bruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbin­tenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woon­plaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2 De rechter in de vestigingsplaats van Ge­bruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
13.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste heb­ben ingespannen een geschil in onderling over­leg te beslechten.

Artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden

14.1 Deze voorwaarden zijn te vinden op https://www.daadkr8.nl/algemene-voorwaarden
14.2 Van toepassing is steeds de laatst gede­poneerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbe­trekking met Gebruiker.
14.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Benieuwd hoe we je op weg kunnen helpen?


We horen graag waarmee we je van dienst kunnen zijn. Neem dus gerust vrijblijvend contact met ons op:

+31 (0) 26 303 38 00

info@daadkr8.nl